Oraroo
Регистрация на вашата компания
https://contentadmin.oraroo.ro/assets/996ea26a-1f17-4c98-a0a8-b90f334de1ff

Как да се уверя в ефективността на цифровите инвестиции?

Инсталиране на система за управление на операциите, проекти и администрация на човешките ресурси е добра възможност да се осъществи Културно управление и Управление на данните. За търговската, оперативната и ЧЧ части, те гарантират организацията, структурата и правилното функциониране на бизнеса по контролиран, ефективен и печеливш начин. Същите процеси представляват увереност за постигане на резултати след инвестиция в технологии за цифрово управление на работата.

Как да се уверя в ефективността на цифровите инвестиции?
Управленските аспекти

При скорошните внедрявания в компаниите за професионални услуги, консултантски услуги и аутсорсинг получих следния въпрос:

"Ние внедрихме много добро приложение, което напълно покрива търговските аспекти и управлението на операции. Как можем да се уверим, че всички функционалности на приложението се използват изцяло от нашите колеги?"

Това е много добър въпрос. Той се отнася до ефективността на инвестициите в инструмента за управление на цифровата работа и постигането на предвидените ползи от момента на вземането на решения за инвестиции.

Но отговорите не се крият в софтуерната платформа. Това всъщност са аспекти на управление и процеси - главно управление на знанията в компанията.

Управление на данните и контрол на данните

Всички те образуват оперативна рамка за разпространение на ясните знания и тяхната непрекъсната актуализация, с цел запазване на тяхната актуалност.

Дори и при тези условия може да има несъвършенства в операциите, които водят до различия от резултатите и очакванията. Те могат да възникнат от причини като нестандартизирани подходи и/или грешки в данните.

Поради това е необходимо да се следят редовно резултати, свързани с дейностите.

За да се преследват такива резултати, може да се приложи подход за управление и управление на данните, в който се именуват няколко лица, отговорни за качеството на данните.

За търговската област някои от съответните данни могат да бъдат:

  • данните на клиентите са пълни и правилни,
  • договорите изпълняват модела на ценообразуване, който може да се управлява и фактурира в системата,
  • фактурите са правилни и пълни и т.н.

Например, един подход може да бъде зададен на Маркетинговия отдел за да бъде отговорен за данните на клиентите. Така ще се осигури чрез оперативната процедура, че необходимите данни се въвеждат в системите. Чрез специфични техники те трябва да бъдат в състояние да следят, че данните не са липсващи и са верни.

Има случаи, в които могат да се изявят различия. Такива случаи могат да бъдат: липсващи електронни адреси за фактуриране, грешно правописани или не могат да се използват за кампании или маркетингови комуникации и т.н. В тези случаи Маркетинговият отдел ще се грижи за извършването на корекциите в системите. Операцията ще се извършва от отделите оторизирани за извършване на операции в съответните данни и/или чрез централизирани решения за корекция по искане на Маркетинговия отдел.

Best Practices Knowledge Management 300x225

Управление на знанията

Знанието е явно и неявно.

Бизнесмен Рисува Крушка С Дизайн

Всичките ни колеги - в консултантска компания - имат свое собствено разбиране за процесите, в които действат. Това е неявно знание.

Голямата част успешно изпълняват своите задачи самостоятелно. Понякога се налага да им се помага от по-опитен или експертен колега.

Някои от колегите изпълняват задачите автономно, без външна подкрепа. Те се признават като хората, до които колегите се обръщат с по-трудни въпроси, когато ситуациите го изискват.

По-малък брой колеги могат да осигуряват насоки, да се справят със ситуации и да отговарят на експертни въпроси в своите области.

Познаването на вашите експертни колеги е най-ценно за компанията. Тази идея трябва да се превърне в явно знание и описателни документи, научени поуки, субективни прозрения.

Системата за управление на знания започва с обяснението на информацията за търговски и оперативни процеси. Все пак, експертните колеги няма да могат да представят всичко или каквото и да е в писмена форма. Голямата част от ситуациите ще бъдат обхванати от явното знание, съдържащо се в документите. Останалите ситуации ще бъдат решавани чрез взаимодействия с тези експертни колеги. Те ще използват своя опит, за да насочват колегите към решение.

Отвъд документацията се изискват поредица от процеси:

  • Процес, чрез който се гарантира, че всички колеги преглеждат документацията и придобиват необходимото за самостоятелна работа.
  • Процес, при който документацията се преглежда периодично, за да бъде актуализирана с нови случаи.
  • В процеса на управление на капацитета е необходимо експертните ресурси да бъдат планирани, така че да имат отделено време за отговор на заявки за помощ и насоки от колегите.
Кога е времето да се завършат всички тези процеси?

За всяка бизнес организация процесите на Управление на Знания или Управление на Данни са важни. Тяхната явна имплементация изисква вниманието на ръководството и отделяне на времеви ресурси, в различни пропорции, от всички колеги. Често този тип дейност, с вътрешно насоченост, загубва приоритет пред текущите операции, които може да включват клиенти. Затова, когато е възможно, е точното време тези процеси да бъдат извършени!

Освен това, по време на имплементацията на система за управление на операции, проекти и управление на човешките ресурси, като например Oraroo, представлява възможност за изграждане на всички тези процеси за Управление на Знания за търговски, оперативни или HR процеси, както и тези за Управление и Управление на Данни.

Oraroo може да подкрепи средни или разрастващи се компании с помощ при проектирането и изпълнението на процеси, които гарантират организация, структура и правилната функциониране на бизнеса по контролиран, ефективен и печеливш начин.

Относно Oraroo

Моделът за работа от разстояние на творческите и професионални услуги изисква решения за управление на работата.

В един момент, когато толкова много бизнеси търсят повишаване на производителността, работният софтуер за управление изключва риска от прекомерно заетост и дава възможност на управителите на проекти да правят превантивни решения, чрез централизиране на информацията в единичен, холистичен и реално временен изглед.

В същия контекст на дистанционната работа, служителите се нуждаят от лесен достъп до информация, свързана с работата, както и бързи, цифрови административни процеси, за поддържане на високо ниво на ангажираност.

Адресирайки гореспоменатите нужди, Oraroo се стреми да подобри оперативната и финансовата ефективност на професионалните услуги чрез обединяване на управлението на проекти, управлението на ресурси, ценообразуването и плащанията по договори, управлението на работната сила, бизнес интелигенцията и интеграцията със съществуващите системи.

Опитайте Oraroo безплатно!     или      Демо тук!